บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมา (พม่า) บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมา (พม่า) บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ แปลถูกต้อง แม่นยำ ตามเอกสารต้นฉบับ กับ NYC Language Instituteภาษาเมียนมาหรือภาษาพม่ายังคงเป็นหนึ่งในภาษาที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ความต้องการบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมามีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ การศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ

NYC Language Institute ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมาที่มีคุณภาพสูง จึงได้จัดตั้งทีมงานนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาและบริบทต่างๆ ของภาษาเมียนมา ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางเทคนิค หรือแม้กระทั่งงานเขียนทางวรรณกรรม

กระบวนการแปลของเราเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนกับเนื้อหาต้นฉบับ จากนั้นนักแปลผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการแปลด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการถ่ายทอดนัยยะและบริบทของเนื้อหาให้คงไว้ซึ่งความหมายที่แท้จริง หลังจากนั้น ขั้นตอนการตรวจทานจะดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยนักแปลคนอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานแปลมีคุณภาพสูงสุด

นอกเหนือจากบริการแปลที่มีประสิทธิภาพแล้ว NYC Language Institute ยังให้บริการรับรองเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลกระบวนการรับรองอย่างละเอียดรอบคอบ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้เอกสารที่ได้รับการรับรองในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์อันยาวนาน NYC Language Institute มุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือบุคคลทั่วไป เราพร้อมให้บริการด้วยคุณภาพและความเชื่อถือได้ในระดับสากล

เมื่อคุณต้องการบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมาที่มีความแม่นยำสูงสุด โปรดติดต่อ NYC Language Institute ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลความต้องการของคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารของคุณจะได้รับการถ่ายทอดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยคงไว้ซึ่งความหมายและนัยยะตามต้นฉบับอย่างแม่นยำที่สุด


ภาษาเมียนมา (พม่า)
ภาษาเมียนมา หรือที่เรียกว่าภาษาพม่า มีความสำคัญในหลายแง่มุม ดังนี้:
1. ภาษาประจำชาติ: ภาษาเมียนมาเป็นภาษาทางการของประเทศเมียนมา มีผู้พูดมากกว่า 30 ล้านคน คิดเป็น 60% ของประชากรทั้งหมด ภาษาเมียนมาใช้ในการสื่อสารทั่วไป การศึกษา การปกครอง ธุรกิจ และสื่อต่าง ๆ

2. ภาษาและวัฒนธรรม: ภาษาเมียนมาเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจวัฒนธรรมเมียนมาอันยาวนานและรุ่มรวย วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ และประเพณีต่างๆ ล้วนฝังรากลึกอยู่ในภาษาเมียนมา การเรียนรู้ภาษาเมียนมาช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมเมียนมาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

3. โอกาสทางธุรกิจ: เศรษฐกิจเมียนมาเติบโตอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ภาษาเมียนมาเปิดโอกาสทางธุรกิจมากมาย ช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงานชาวเมียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การท่องเที่ยว: เมียนมาเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม การเรียนรู้ภาษาเมียนมาช่วยให้สามารถท่องเที่ยวในเมียนมาได้อย่างสนุกสนานและคุ้มค่า สามารถสื่อสารกับชาวเมียนมา เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แท้จริง

5. การศึกษา: ภาษาเมียนมาเป็นภาษาหลักในระบบการศึกษาของเมียนมา การเรียนรู้ภาษาเมียนมาช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาต่าง ๆ

6. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ภาษาเมียนมามีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทย การเรียนรู้ภาษาเมียนมาช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ

7. ภาษาที่มีเอกลักษณ์: ภาษาเมียนมาเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ มีระบบการเขียนและไวยากรณ์ที่ไม่เหมือนภาษาอื่น การเรียนรู้ภาษาเมียนมาช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์ และเปิดโลกทัศน์

ภาษาเมียนมาเป็นภาษาที่มีความสำคัญทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม ธุรกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาเมียนมาเปิดโอกาสใหม่ๆ มากมาย และช่วยให้เข้าใจโลกได้กว้างขึ้น


ความสำคัญของการแปลและรับรองเอกสารภาษาพม่า
การแปลและรับรองเอกสารภาษาพม่ามีความสำคัญในหลายสถานการณ์ ดังนี้

1. การติดต่อสื่อสารและความเข้าใจ:
• ภาษาพม่าเป็นภาษาหลักที่ใช้ในพม่า ประชากรพม่าจำนวนมากไม่สามารถพูดหรืออ่านภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ การแปลเอกสารเป็นภาษาพม่าจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจเนื้อหาเอกสาร ข้อมูล และข้อความต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

• สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเอกสารทางกฎหมาย เอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ หรือเอกสารส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลชาวพม่า

• การแปลที่ถูกต้องและแม่นยำจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาด


2. การดำเนินธุรกรรมทางกฎหมายและธุรกิจ:
• ในหลายกรณี เอกสารภาษาพม่าจำเป็นต้องได้รับการแปลและรับรองเพื่อใช้ประกอบธุรกรรมทางกฎหมายและธุรกิจ

• ตัวอย่างเช่น เอกสารสัญญา เอกสารประมูล เอกสารทางการเงิน เอกสารการจดทะเบียนบริษัท เอกสารเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

• การแปลและรับรองเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้


3. การยื่นคำร้องขอวีซ่า การทำงาน และการพำนักอาศัย:
• ผู้ที่ต้องการเดินทางไปพม่าเพื่อทำงาน เรียนต่อ หรือพำนักอาศัย มักจำเป็นต้องยื่นเอกสารภาษาพม่าที่ผ่านการแปลและรับรอง

• เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึงใบเกิด เอกสารรับรองการศึกษา ใบรับรองการทำงาน หนังสือเดินทาง ฯลฯ

• การแปลและรับรองเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการขอวีซ่า การทำงาน และการพำนักอาศัยเป็นไปอย่างราบรื่น


4. การศึกษาและการวิจัย:
• นักศึกษาและนักวิจัยที่ต้องการศึกษาหรือทำวิจัยเกี่ยวกับพม่า มักจำเป็นต้องใช้เอกสารภาษาพม่า

• เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึงบทความทางวิชาการ หนังสือ รายงานทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางสถิติ ฯลฯ

• การแปลเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย


5. วัตถุประสงค์ส่วนบุคคล:
• การแปลและรับรองเอกสารภาษาพม่าอาจจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล เช่น การขอใบสูติบัตร ใบสมรส ใบหย่า หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางครอบครัว

• การแปลเอกสารเหล่านี้อาจจำเป็นสำหรับการขอทุนการศึกษา การสมัครงาน การยื่นขอวีซ่าสำหรับสมาชิกครอบครัว ฯลฯ

การแปลและรับรองเอกสารภาษาพม่ามีความสำคัญในหลายสถานการณ์ ช่วยให้การสื่อสาร การติดต่อธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และถูกกฎหมาย


บริการแปลภาษาพม่า
ในยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารและธุรกรรมระหว่างประเทศทวีความสำคัญยิ่งขึ้น เอกสารภาษาเมียนมา (พม่า) จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูสู่โอกาสมากมาย NYC Language Institute เข้าใจถึงความต้องการนี้เป็นอย่างดี จึงมุ่งมั่นนำเสนอบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมา (พม่า) ที่ครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ


NYC Language Institute คือใคร?
NYC Language Institute คือ สถาบันแปลและรับรองเอกสาร ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทีมงานนักแปลมืออาชีพของเรามีความเชี่ยวชาญในภาษาเมียนมา (พม่า) อย่างลึกซึ้ง เข้าใจบริบททางวัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน


บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมา (พม่า) ของเรามีอะไรบ้าง?
NYC Language Institute นำเสนอบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมา (พม่า) ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกประเภท ดังนี้
• เอกสารทางธุรกิจ: สัญญา หนังสือมอบอำนาจ เอกสารประมูล เอกสารทางการเงิน งบการเงิน รายงานผลประกอบการ

• เอกสารทางกฎหมาย: คำฟ้อง คำร้อง ศาล คดีความ เอกสารสัญญาซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์

• เอกสารทางการศึกษา: ใบรับรองการศึกษา วุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ทรานสคริปต์

• เอกสารราชการ: ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบขับขี่

• เอกสารอื่นๆ: เอกสารทางการแพทย์ เอกสารวิศวกรรม คู่มือการใช้งาน ใบรับรองสินค้า


จุดเด่นของบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมา (พม่า) จาก NYC Language Institute
• ความถูกต้องแม่นยำ: ทีมงานนักแปลมืออาชีพของเราแปลเอกสารทุกฉบับด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบ และความหมายอย่างถี่ถ้วน มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน

• ความรวดเร็ว: เราเข้าใจดีว่าเวลาคือสิ่งสำคัญ NYC Language Institute จึงมุ่งมั่นส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลาที่กำหนด ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

• ความน่าเชื่อถือ: NYC Language Institute ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรชั้นนำ มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ

• ราคาสมเหตุสมผล: เราเสนอบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมา (พม่า) ในราคาที่คุ้มค่า เหมาะสมกับคุณภาพงาน

• บริการที่ครบวงจร: NYC Language Institute นำเสนอบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมา (พม่า) แบบครบวงจร ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ


หากคุณกำลังมองหาบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาเมียนมา (พม่า) ที่ได้มาตรฐาน NYC Language Institute คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ บริการที่หลากหลาย ราคาประหยัด สะดวกรวดเร็ว และบริการครบวงจร มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับเอกสารแปลที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ


บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
บริการแปลเอกสารทุกประเภท
NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางเทคนิค หรือเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง และความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง มั่นใจได้ว่าผลงานแปลของเราจะมีความถูกต้อง ตรงตามความหมายต้นฉบับ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

NYC Language Institute ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท เช่น
• เอกสารธุรกิจ: สัญญา รายงาน หนังสือมอบอำนาจ เอกสารประมูล ฯลฯ
• เอกสารทางกฎหมาย: คำฟ้อง คำร้อง ศาล คดีอาญา ฯลฯ
• เอกสารทางการแพทย์: ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ เอกสารประกอบการรักษา ฯลฯ
• เอกสารทางเทคนิค: คู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบเครื่องจักร เอกสารวิศวกรรม ฯลฯ
• เอกสารทางการเงิน: งบการเงิน รายงานภาษี เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ฯลฯ
• เอกสารส่วนตัว: ใบเกิด ใบสมรส ทะเบียนบ้าน ฯลฯ


บริการรับรองเอกสารทุกภาษา
NYC Language Institute แปลเอกสารทุกภาษา กว่า 300 ภาษาทั่วโลก โดยทีมงานนักแปลผู้เชี่ยวชาญและนักแปลเจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี มั่นใจได้ว่าเอกสารของท่านจะได้รับการแปลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์


บริการที่รวดเร็วและสะดวก
NYC Language Institute เข้าใจดีว่าเวลาของลูกค้ามีค่า เราจึงมุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก ลูกค้าสามารถส่งเอกสารต้นฉบับมาให้เราทางออนไลน์หรือที่สาขาของเราได้โดยตรง ทีมงานของเราจะดำเนินการแปลและรับรองเอกสารให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด


บริการที่หลากหลาย
NYC Language Institute นำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน เรามีบริการแปลเอกสารด่วน บริการแปลเอกสารเฉพาะทาง บริการแปลเอกสารสำหรับธุรกิจ บริการแปลเอกสารสำหรับการศึกษา และบริการอื่นๆ อีกมากมาย


มั่นใจในคุณภาพ
NYC Language Institute มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน เราใช้ระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ตรวจสอบความถูกต้องของงานแปลและเอกสารรับรองอย่างละเอียดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับเอกสารที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว


NYC Language Institute คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับบริการเอกสารทุกประเภท ทุกภาษา ทั่วโลก ด้วยประสบการณ์ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมาตรฐานการทำงานที่เหนือชั้น มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับบริการที่ตรงใจและประทับใจ


บริการรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุล
NYC Language Institute ให้บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุลหลากหลายประเทศทั่วโลก ทีมงานของเราจะตรวจสอบเอกสารของคุณอย่างละเอียด เตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็น และติดต่อกับสถานทูตหรือกงสุลเพื่อดำเนินการรับรอง ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎระเบียบ

บริการรับรองเอกสารโดย NAATI
NAATI (National Authority for Translation and Interpreting) เป็นหน่วยงานรับรองคุณสมบัติของล่ามและนักแปลในออสเตรเลีย NYC Language Institute มีทีมนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI พร้อมให้บริการแปลเอกสารของคุณจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ และรับรองความถูกต้องของคำแปล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เอกสารแปลประกอบการยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน หรือเอกสารสำคัญอื่นๆ

บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public
ทนาย Notary Public มีหน้าที่รับรองลายมือชื่อ สาบานตน และรับรองเอกสารต่างๆ NYC Language Institute มีทนาย Notary Public ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมให้บริการรับรองเอกสารของคุณ เช่น สัญญา หนังสือมอบอำนาจ เอกสารทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

NYC Language Institute มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการรับรองเอกสาร เอกสารที่จำเป็น และค่าธรรมเนียม ช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และมั่นใจว่าเอกสารของคุณจะได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

NYC Language Institute มุ่งมั่นที่จะให้บริการรับรองเอกสารครบวงจร ด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ และน่าเชื่อถือ ช่วยให้คุณประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก และมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการยอมรับในต่างประเทศ


NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 061-9865666, Line Official ID แผนกแปล : @NYCTranslation, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
  • Line แผนกแปลภาษา : @NYCTranslation
  • Line แผนกวีซ่า : @NYCV
  • Tel : 061-9865666
  • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments