บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศบาห์เรน (Bahrain) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ

บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศบาห์เรน (Bahrain) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ - NYC LANGUAGE INSTITUTE
ประเทศบาห์เรนเป็นประเทศในแถบตะวันออกกลางที่มีประชากรประมาณ 1.7 ล้านคน ภาษาที่ใช้กับประเทศบาห์เรน มีดังนี้

 • ภาษาอาหรับ เป็นภาษาราชการของบาห์เรน และเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด ภาษาอาหรับที่ใช้ในประเทศบาห์เรนเป็นภาษาอาหรับของชาวเปอร์เซียอ่าว (Gulf Arabic) ซึ่งเป็นสำเนียงของภาษาอาหรับที่มีลักษณะเฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น การใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่แตกต่างจากภาษาอาหรับมาตรฐาน


 • ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจและการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศบาห์เรนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ หรือในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา


นอกจากนี้ ยังมีภาษาอื่น ๆ ที่ใช้ในประเทศบาห์เรน ได้แก่

 • ภาษาฮินดี เป็นภาษาที่ใช้โดยประชากรชาวอินเดียและปากีสถาน ตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาฮินดีในการสื่อสารระหว่างชาวอินเดียและปากีสถานด้วยกัน หรือในการสื่อสารกับชาวบาห์เรนที่สืบเชื้อสายมาจากอินเดียหรือปากีสถาน

 • ภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาที่ใช้โดยประชากรชาวอิหร่าน ตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาเปอร์เซียในการสื่อสารระหว่างชาวอิหร่านด้วยกัน หรือในการสื่อสารกับชาวบาห์เรนที่สืบเชื้อสายมาจากอิหร่าน

 • ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาจีนในการสื่อสารระหว่างชาวจีนด้วยกัน หรือในการสื่อสารกับชาวบาห์เรนที่สืบเชื้อสายมาจากจีน

    สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศบาห์เรน จำเป็นต้องใช้เอกสารราชการที่แปลเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ หากเอกสารเป็นภาษาอื่น จำเป็นต้องได้รับการแปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศบาห์เรน ตัวอย่างเช่น เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา เอกสารทางการเงิน และใบรับรองสุขภาพ
ภาษาอาหรับของชาวเปอร์เซียอ่าว (Gulf Arabic) มีลักษณะเฉพาะตัวหลายประการ ดังนี้

 • มีการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่แตกต่างจากภาษาอาหรับมาตรฐาน เช่น การใช้คำศัพท์จากภาษาเปอร์เซียหรือภาษาอื่นๆ ในภูมิภาค

 • มีการใช้เสียงสระและพยัญชนะที่แตกต่างจากภาษาอาหรับมาตรฐาน

 • มีการใช้สำเนียงที่แตกต่างจากภาษาอาหรับมาตรฐาน

    ตัวอย่างเช่น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "computer" จะถูกแปลเป็นภาษาอาหรับของชาวเปอร์เซียอ่าวว่า "كمبيوتر" (kāmbiyūtar) ซึ่งแตกต่างจากภาษาอาหรับมาตรฐานที่แปลว่า "حاسوب" (ḥāsūb)


ตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในประเทศบาห์เรน ได้แก่

 • การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนากับชาวต่างชาติ

 • การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับพนักงานในร้านค้า ร้านอาหาร หรือโรงแรม

 • การใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

    ตัวอย่างเช่น พนักงานขายในร้านค้าอาจใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพูดคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมอาจใช้ภาษาอังกฤษในบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นอกจากเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ข้างต้นแล้ว ยังมีเอกสารอื่นๆ ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการแปลเพื่อใช้ในการเดินทางไปประเทศบาห์เรน เช่น

 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ และผลตรวจโรคติดต่อ

 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เอกสารสิทธิ์อาคาร และเอกสารพินัยกรรม

 • เอกสารทางการศึกษา เช่น รายงานการศึกษา ใบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร

    ตัวอย่างเช่น หากชาวต่างชาติต้องการสมัครงานในประเทศบาห์เรน อาจจำเป็นต้องใช้ใบรับรองการทำงานที่แปลเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ หากชาวต่างชาติต้องการขอวีซ่าแต่งงานกับชาวบาห์เรน อาจจำเป็นต้องใช้ใบรับรองการสมรสที่แปลเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ    ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนเดินทางข้ามพรมแดนกันมากขึ้น การทำธุรกรรมระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศก็คือเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในประเทศนั้นๆ ซึ่งเอกสารเหล่านั้นอาจต้องได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาอังกฤษก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ได้

ด้วยเหตุนี้ บริการรับแปลภาษาจึงมีความจำเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการแปลเอกสารเพื่อใช้ในการเดินทางไปประเทศบาห์เรน (Bahrain)


ทำไมต้องแปลเอกสารเพื่อเดินทางไปประเทศบาห์เรน

    ประเทศบาห์เรนเป็นประเทศในแถบตะวันออกกลางที่มีภาษาราชการ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ เอกสารบางประเภทที่ต้องใช้ในประเทศบาห์เรนจึงจำเป็นต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ได้ เช่น

 • หนังสือเดินทาง

 • วีซ่า

 • ใบรับรองการทำงาน

 • ใบรับรองการศึกษา

 • เอกสารทางการเงิน

 • ใบรับรองสุขภาพ

 • ใบรับรองการสมรส

 • ใบหย่า

    เอกสารบางประเภทที่ต้องใช้ในประเทศบาห์เรน เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา เอกสารทางการเงิน และใบรับรองสุขภาพ จำเป็นต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ เช่น

 • ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศบาห์เรน

 • ใช้ในการสมัครงานหรือทำธุรกิจในประเทศบาห์เรน

 • ใช้ในการขอรับสวัสดิการหรือบริการต่างๆ ของรัฐในประเทศบาห์เรน

บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศบาห์เรน และทุกภาษาทั่วโลก


    NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศบาห์เรน และทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม จึงทำให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า    เราให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว หรือเอกสารธุรกิจ ให้บริการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ ภาษาจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย หรือแปลจากภาษาอื่นๆ สู่ภาษาอื่นๆ ก็ได้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการรับรองเอกสารแปล โดยประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย เพื่อให้เอกสารแปลได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการในประเทศบาห์เรน


ทำไมต้องเลือก NYC LANGUAGE INSTITUTE

    NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการรับแปลภาษาที่มีคุณภาพสูง ด้วยทีมงานนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม จึงทำให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังให้บริการรับรองเอกสารแปล โดยประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย เพื่อให้เอกสารแปลได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการในประเทศบาห์เรน


นอกจากนี้ NYC LANGUAGE INSTITUTE ยังมีข้อดีอื่นๆ ดังนี้

 • ให้บริการแปลภาษาอย่างรวดเร็ว ทันเวลา

 • ให้บริการแปลภาษาในราคาที่คุ้มค่า

 • ให้บริการแปลภาษาที่เข้าถึงได้สะดวก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน


ตัวอย่างเอกสารที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการแปล ได้แก่

 • เอกสารราชการ เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา เอกสารทางการเงิน และใบรับรองสุขภาพ

 • เอกสารส่วนตัว เช่น ใบรับรองการสมรส ใบหย่า ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร และใบเปลี่ยนชื่อ

 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญา ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และสัญญาแรงงาน


  NYC LANGUAGE INSTITUTE เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ, ความเร่งด่วน, และความเอาใจใส่ในทุกๆ งานที่เรารับผิดชอบ ความรวดเร็วและความแม่นยำในการส่งมอบเอกสารเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราเป็นที่เลือกของลูกค้าทั่วไปและธุรกิจในการต้องการบริการแปลและรับรองเอกสาร


NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 083-2494999, Line Official ID : @NYC168, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE : @NYC168
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments