บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ

บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ NYC LANGUAGE INSTITUTEภาษาที่ใช้ในประเทศ Azerbaijan มี 3 ภาษาหลัก ได้แก่

 • ภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijani) เป็นภาษาราชการของประเทศ Azerbaijan มีผู้พูดประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาตระกูลเตอร์กิก มีความใกล้เคียงกับภาษาตุรกีและภาษาคาซัค


 • ภาษารัสเซีย (Russian) เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ Azerbaijan มีผู้พูดประมาณ 2 ล้านคน ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการของสหภาพโซเวียตในอดีต ชาวอาเซอร์ไบจานจำนวนมากจึงพูดภาษารัสเซียได้


 • ภาษาอังกฤษ (English) เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ มีผู้พูดภาษาอังกฤษประมาณ 1 ล้านคนในประเทศ Azerbaijan


นอกจากภาษาหลักทั้ง 3 ภาษาแล้ว ยังมีภาษาชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ที่ใช้ในประเทศ Azerbaijan เช่น ภาษาอาร์เมเนีย ภาษาจอร์เจีย ภาษาเลซกิน และภาษาตาเลชิ


    ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาทางการของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน มีชื่อเรียกในภาษาของตนเองว่า Azərbaycan dili เป็นภาษาตระกูลเตอร์กิก มีความใกล้เคียงกับภาษาตุรกีและภาษาคาซัค มีผู้พูดภาษาอาเซอร์ไบจานประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศอาเซอร์ไบจานมีผู้พูดภาษาอาเซอร์ไบจานประมาณ 91.6% รองลงมาคือภาษารัสเซีย (1.3%) และภาษาอังกฤษ (2.4%)
    ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศอาเซอร์ไบจาน มีผู้พูดภาษารัสเซียประมาณ 2 ล้านคน ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการของสหภาพโซเวียตในอดีต ชาวอาเซอร์ไบจานจำนวนมากจึงพูดภาษารัสเซียได้ ภาษารัสเซียใช้ในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ นอกจากนี้ยังใช้ในการศึกษาและธุรกิจ


    ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ มีผู้พูดภาษาอังกฤษประมาณ 1 ล้านคนในประเทศอาเซอร์ไบจาน ภาษาอังกฤษใช้ในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ นอกจากนี้ยังใช้ในการศึกษาและธุรกิจ


    การแปลเอกสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ การแปลเอกสารที่ถูกต้องและแม่นยำจะช่วยให้คุณได้รับวีซ่าและดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศออสเตรีย (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์


บริการรับแปลภาษาสำหรับประเทศออสเตรีย (Azerbaijan)

NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการรับแปลภาษาสำหรับประเทศออสเตรีย (Azerbaijan) ทุกประเภท ดังนี้

 • เอกสารราชการ เช่น ใบเกิด ใบสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบขับขี่ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองทะเบียนการค้า เป็นต้น

    เอกสารราชการเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า การเข้าเรียน หรือการทำงานในต่างประเทศ การแปลเอกสารราชการที่ถูกต้องและแม่นยำจะช่วยให้คุณผ่านกระบวนการขอวีซ่าหรือดำเนินการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายNYC LANGUAGE INSTITUTE มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารราชการสำหรับประเทศออสเตรีย (Azerbaijan) หลากหลายประเภท เช่น

 • แปลใบเกิดเพื่อขอวีซ่า : ใบเกิดเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันตัวตนและสัญชาติของผู้ถือ ใบเกิดที่แปลถูกต้องและแม่นยำจะช่วยให้คุณยื่นขอวีซ่าได้อย่างราบรื่น

ใบเกิดเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ถือ ข้อมูลสำคัญที่ต้องแปลในใบเกิด ได้แก่ ชื่อและนามสกุล สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ข้อมูลบิดามารดา เป็นต้น การแปลใบเกิดที่ถูกต้องและแม่นยำจะช่วยให้สถานทูตหรือสถานกงสุลตรวจสอบข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง


ตัวอย่างเช่น ใบเกิดภาษาไทยอาจใช้คำว่า "นามสกุล" ในขณะที่ใบเกิดภาษาอาเซอร์ไบจานอาจใช้คำว่า "Soyad" ดังนั้น นักแปลจะต้องแปลคำศัพท์เหล่านี้ให้ถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลในใบเกิดตรงกันทั้งสองภาษา

 • แปลใบสมรสเพื่อขอวีซ่า : ใบสมรสเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันสถานภาพสมรสของผู้ถือ ใบสมรสที่แปลถูกต้องและแม่นยำจะช่วยให้คุณยื่นขอวีซ่าคู่สมรสได้อย่างราบรื่น

ใบสมรสเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันสถานภาพสมรสของผู้ถือ ข้อมูลสำคัญที่ต้องแปลในใบสมรส ได้แก่ ชื่อและนามสกุล สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ข้อมูลคู่สมรส เป็นต้น การแปลใบสมรสที่ถูกต้องและแม่นยำจะช่วยให้สถานทูตหรือสถานกงสุลตรวจสอบข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง


ตัวอย่างเช่น ใบสมรสภาษาไทยอาจใช้คำว่า "ทะเบียนสมรส" ในขณะที่ใบสมรสภาษาอาเซอร์ไบจานอาจใช้คำว่า "Evlilik Qeydiyyat" ดังนั้น นักแปลจะต้องแปลคำศัพท์เหล่านี้ให้ถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลในใบสมรสตรงกันทั้งสองภาษา

 • แปลใบหย่าเพื่อขอวีซ่า : ใบหย่าเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันสถานภาพหย่าร้างของผู้ถือ ใบหย่าที่แปลถูกต้องและแม่นยำจะช่วยให้คุณยื่นขอวีซ่าใหม่ได้

ใบหย่าเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันสถานภาพหย่าร้างของผู้ถือ ข้อมูลสำคัญที่ต้องแปลในใบหย่า ได้แก่ ชื่อและนามสกุล สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ข้อมูลคู่สมรส เป็นต้น การแปลใบหย่าที่ถูกต้องและแม่นยำจะช่วยให้สถานทูตหรือสถานกงสุลตรวจสอบข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตัวอย่างเช่น ใบหย่าภาษาไทยอาจใช้คำว่า "คำพิพากษาหย่า" ในขณะที่ใบหย่าภาษาอาเซอร์ไบจานอาจใช้คำว่า "Boşanma Qərarı" ดังนั้น นักแปลจะต้องแปลคำศัพท์เหล่านี้ให้ถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลในใบหย่าตรงกันทั้งสองภาษา

 • แปลใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเพื่อขอวีซ่า : ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้ถือ ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่แปลถูกต้องและแม่นยำจะช่วยให้คุณยื่นขอวีซ่าใหม่ได้

    ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้ถือ ข้อมูลสำคัญที่ต้องแปลในใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ได้แก่ ชื่อและนามสกุลเดิม ชื่อและนามสกุลใหม่ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เป็นต้น การแปลใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ถูกต้องและแม่นยำจะช่วยให้สถานทูตหรือสถานกงสุลตรวจสอบข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง


ตัวอย่างเช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลภาษาไทยอาจใช้คำว่า "คำสั่งเปลี่ยนชื่อ" ในขณะที่ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลภาษาอาเซอร์ไบจานอาจใช้คำว่า "Ad və Soyad Dəyişiklik


    NYC LANGUAGE INSTITUTE เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ, ความเร่งด่วน, และความเอาใจใส่ในทุกๆ งานที่เรารับผิดชอบ ความรวดเร็วและความแม่นยำในการส่งมอบเอกสารเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราเป็นที่เลือกของลูกค้าทั่วไปและธุรกิจในการต้องการบริการแปลและรับรองเอกสาร


NYC LANGUAGE INSTITUTE มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม สำหรับลูกค้าทุกคน เราพร้อมให้บริการ ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 083-2494999, Line Official ID : @NYC168, Email: contact@ilc.ltd หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการติดต่อเรา

NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE : @NYC168
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 Comments